I. Програм огледа

Циљ огледа

Модел функционалног основног образовања одраслих (у даљем тексту: ФООО) омогућава доступност и сврсисходност основног образовања овој популацији. Циљ огледа је да се:

1) у систем образовања Републике Србије уведе ФООО као организациона и програмска целина у којој одрасли стичу основно образовање примерено својим потребама, могућностима учења и потребама тржишта рада;
2) обезбеди модел образовања у коме одрастао истовремено стиче основно и одговарајући облик стручног образовања;
3) на националном и локалном нивоу успоставе механизми осигурања међуресорне подршке за сарадњу, одговорност и учешће у квалитетној реализацији модела ФООО и што већи обухват одраслих основним образовањем;
4) у систему образовања оспособи довољан број школа и школских тимова за остваривање модела ФООО доступног већем броју одраслих људи;
5) обезбеди остваривање исхода основног образовања потребних за унапређивање квалитета личног и породичног живота, већу социјалну укљученост и запошљивост одраслих;
6) унапреди квалитет образoвног рада подизањем стручних капацитета педагошког асистента који ради са одраслима (у даљем тексту: андрагошки асистент).

Новине садржане у програму огледа

Као целовити приступ образовању одраслих модел функционалног основног образовања представља новину на концептуалном плану и плану остваривања:
1) ФООО траје три године у односу на досадашње четворогодишње основно образовање одраслих;
2) ФООО се остварује у три циклуса у трајању од по годину дана тако да се у првом стиче основна функционална писменост, у другом – основа општег образовања, а у трећем – основе кључних и стручних компетенција;
3) модел ФООО обухвата и обуке као један од облика стручног образовања засниваног на стандардима рада и потребама тржишта рада;
4) наставни план и програм ФООО заснован је на исходима који омогућавају развој знања, вештина и вредносних ставова неопходних за квалитетан и одговорн живот и рад у савременом друштву;
5) интегрисан наставни план и програм ФООО садржи: међусобно повезане циклусе, међусобно повезано опште образовање и обуке, дефинисане опште исходе који се остварују у свим предметима и модулима, узајамно повезане и функционално рационализоване садржаје различитих предмета, функционално повезане опште и практичне садржаје, хоризонтално и вертикално повезане предмете и модуле;
6) нови предмети и модули у програму (Предузетништво, Дигитална писменост, Одговорно живљење у грађанском друштву и модули – Животне вештине и Примењене науке и 30 програма обука и њихови испити);
7) организациони облик рада у ФООО је редовна настава;
8) организација наставе прилагђена потребама и могућностима полазника (настава у блоку, за време викенда, вечерња настава, сезонско и дневно прилагођавање потребама полазника);
9) уважавање специфичности потреба полазника приликом уписивања у школу и остваривања програма ФООО и процењивање потребе за индивидуализацију и начин организације рада;
10) уважавање специфичности различитих циљних група кроз начин остваривања програма;
11) дужина трајања часа од 30 минута;
12) организовање одраслих у одељења тако да се проверава оптималност броја полазника;
13) увођење андрагошког асистента и програма обуке за његово оспособљавање;
14) обученост наставника за рад са одраслима и за остваривање функционалног основног образовања одраслих;
15) израда приручника за наставнике за први, други и трећи циклус, за обуке у стручном образовању, за основне андрагошке вештине и израда материјала за наставу и учење за сваки предмет и модул, намењених наставницима и полазницима;
16) остваривање интерсекрорске сарадње у пружању подршке остваривању модела ФООО и већи обухват одраслих основним образовањем;
17) успостављање и функционисање школског тима за остваривање ФООО да би се обезбедила његова одрживост.

Очекивани исходи

Очекивани исходи огледа ФООО су:
1) модел ФООО развијен, примењен, праћен и вреднован;
2) полазници који су успешно завршили ФООО, стекли јавну исправу о стеченом основном образовању и исправу о положеном испиту за обуку;
3) успостављени механизми осигурања међуресорне подршке у реализацији програма ФООО на националном и локалном нивоу укључујући и повећање социјалне подршке полазницима ФООО;
4) оспособљено за остваривање програма ФООО 80 основних и 75 средњих стручних школа и школских тимова;
5) oстваривање програма ФООО обезбеђује повећан квалитет личног и породичног живота, социјалну укљученост и запошљавање; 6) трогодишње трајање основног образовања омогућује остваривање предвиђених исхода;
7) концепт програма организованог у три циклуса и предвиђени начин организације наставе одговарају карактеристикама и потребама полазника основног образовања одраслих;
8) нови предмети, модули и обуке повећавају мотивисаност одраслих за образовање и запошљавање;
9) модел ФООО омогућава укључивање полазника у основно образовање одраслих без обзира на формалне услове, личне, групне, социјалне и друге карактеристике и разлике међу полазницима;
10) дефинисан обим, врста послова, услови рада за андрагошког асистента;
11) донет програм обука за остваривање ФООО за наставнике и андрагошког асистента и оспособљено 50 тренера за обуку школа и школских тимова;
12) израђени приручници за наставнике и материјали за учење за наставнике и полазнике.

Трајање огледа

Oглед се спроводи почев од школске 2011/2012. године и траје најмање три школске године.

Услови и начин остваривања огледа

Програм огледа намењен је свим одраслима који су прекинули своје основно образовање или из било којих разлога га нису никада ни започели, а старији су од 15 година живота.

Обавезно основно осмогодишње образовање одрасли стичу на основу овог програма огледа кроз три циклуса, од по годину дана. Први циклус обухвата основно описмењавање и основе функционалне писмености, други – основе општег основног образовања, а трећи – основно образовања и обуку за једноставна занимања, односно послове.

Завршен први циклус од годину дана еквивалентан је програму прва четири разреда, други – петом и шестом, а трећи – седмом и осмом разреду основног образовања.

Школа је обавезна да остварује програм огледа у оквиру школске године, а школски календар и распоред часова усаглашава и прилагођава могућностима и потребама одраслих.

Оглед остварују основне и средње школе које имају школске тимове који су савладали „Интегрални програм обуке за остваривање програма ФООО” и примерене услове за учење одраслих. Школе – основна и средња – усаглашавају остваривање наставе и обуке. Организација наставе прилагођена је потребама, могућностима, животним и радним условима одраслих.

У основну школу у први циклус ФООО уписују се одрасли који нису похађали основну школу и немају ниједно сведочанство о завршеном разреду или имају сведочанство о завршеном првом, другом или трећем разреду.

У основну школу у други циклус ФООО уписују се одрасли који су завршили први циклус ФООО или прва четири разреда основног образовања. Одрасли такође могу да се упишу у други циклус и са завршених пет разреда основног образовања, ради завршавања другог циклуса, који је еквивалентан шестом разреду, уз индивидуализовани програм допунске наставе.

У основну школу у трећи циклус ФООО уписују се одрасли који су завршили други циклус ФООО или који имају завршених шест разреда основног образовања. За одрасле који су завршили шест разреда основног образовања, организује се индивидуализована настава из предмета: Дигитална писменост, Одговорно живљење у грађанском друштву и Предузетништво, а ради надокнаде основних садржаја ових предмета из ранијих циклуса.

Одрастао који стиче основно образовање по програму ФООО у другом, циклусу, а није учио енглески језик, укључује се у групе или одељења у којима се настава одвија по програму за први циклус. Одрастао који стиче основно образовање у трећем циклусу, а није претходно учио енглески језик, може по програму четврте године основног образовања одраслих да положи испит из страног који је започео да учи.

За полазнике који показују интересовања, склоности и потребу за повећаним обимом знања из појединих предмета, у програму предмета утврђени су напредни садржаји. Они могу да се остварују у редовној настави или организовањем додатне наставе. За полазнике који имају изразите тешкоће у савладавању појединих наставних садржаја у оквиру појединих наставних предмета, школа остварује индивидуализовану наставу или допунски рад.

Полазник који из било ког разлога напусти наставу ФООО може да наставити стицање образовања у ФООО тамо где је прекинуо.

Андрагошки асистент, као члан школског тима, има:
 • посебан задатак да одрасле информише о могућностима стицања, односно завршавања ФООО;
 • да мотивише одрасле за укључивање у систем образовања;
 • да помогне одраслима у отклању баријера за упис и похађање наставе; да помогне полазницима у превазилажењу тешкоћа у учењу;
 • да пружи подршку наставнику у остваривању програма у изради материјала за учење и наставу;
 • да учествује у остваривању различитих наставних и ваннаставних активности;
 • да ради на успостављању сарадње школе са социјалним партнерима у јединици локалне самоуправе ради оствaривања права полазника и остваривања образовног процеса;
 • помаже у остваривању интереса посебних циљних група укључених у образовни процес;
 • да помаже у оствaривању индивидуализованог програма, као и у додатној и допунској настави;
 • да помогне полазницима у избору обука;
 • да посредује у сарадњи основне и средње школе ради укључивања полазника у процес обучавања (превоз, усаглашавање времена остваривања наставе и обуке, припрема документације за полазнике приликом уписа у школу и за укључивање на обуку, помагање у прибављању посебних уверења, заштитне опреме и др.);
 • да учествује у прикупљању података за праћење огледа.

Начин праћења огледа

Оглед прати просветни саветник, а резултате огледа Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања.

Резултати огледа објављују се на начин доступан широј јавности.

Школе – извођачи огледа полугодишње, а посебно након истека огледа, подносе Министарству просвете и науке детаљан извештај о току његовог извођења, који садржи преглед свих остварених резултата са дидактичкометодичког и андрагошког становишта.

Comments