V. Програм обуке за андрагошког асистента

Андрагошки асистент, као члан школског тима за остваривање програма ФООО, оспособљава се програмом обуке да:
 • информише одрасле без основног образовања о могућностима стицања, односно завршавања ФООО;
 • мотивише одрасле за укључивање у систем образовања и сарађује са њиховом породицом у пружању подршке за образовање;
 • помаже одраслима у отклању социјалних баријера за упис и учествовање у процесу образовања;
 • помаже полазницима у превазилажењу тешкоћа у учењу;
 • помаже наставницима и полазницима у интеграцији одраслих у образовни процес и спречавању осипања полазника из ФООО;
 • пружи подршку наставнику у остваривању исхода програма;
 • помаже наставницима и полазницима у даљем развоју материјала за учење и наставу;
 • учествује у остваривању различитих наставних и ваннаставних активности у школи и ван ње;
 • ради на успостављању сарадње школе са социјалним партнерима на локалном нивоу ради остваривања права полазника;
 • помаже у остваривању и задовољавању образовних потреба посебних циљних група укључених у образовни процес;
 • помаже у остваривању индивидуализованог програма, као и у додатној и допунској настави;
 • учествује у процесу пружања подршке полазницима у избору обука;
 • учествује у посредовању сарадње основне и средње школе и службе запошљавања на локалном нивоу, ради укључивања и задржавања полазника у процесу обучавања;
 • учествује у подршци полазницима за укључивање у обуке (превоз, усаглашавање времена остваривања наставе и обуке, припрема документације за полазнике приликом уписа у школу и за укључивање на обуку, помагање у прибављању посебних уверења, заштитне опреме и др.);
 • учествује у раду школског тима и пружа подршку тимској сарадњи;
 • учествује у вођењу школске документације о остваривању ФООО;
 • учествује у прикупљању података за праћење огледа ФООО.
Послове андрагошког асистента, сагласно Закону, може да обавља наставник, стручни сарадник и лице које испуњава услове утврђене Законом за пријем у радни однос, има најмање средње образовање и савладало је програм обуке за андрагошког асистента (у даљем тексту: програм обуке).

Програм обуке чине уводни и обавезни модули.

Уводни модул има за циљ да пружи базична андрагошка знања и вештине и оспособи асистента за образовни рад са одраслима у ФООО. Овај модул траје три дана.

Обавезни модул има за циљ да оспособи андрагошког асистента за остваривање ФООО и траје најмање два дана.

Након похађања уводног и обавезног модула лице добија потврду о похађаном програму обуке за послове андрагошког асистента, са којом стиче право да буде распоређено, односно примљено у радни однос.

За посебне циљне групе полазника ФООО (етничке групе, жене, пољопривредници, затвореници, инвалидна лица и лица са сметњама у развоју и др.) или када постоји посебна потреба социјалног партнера, могу се прописати и изборни модули.

Школа пријављује извођачу обуке прелиминарно одабраног наставника или стручног сарадника за похађање уводног и обавезног модула програма обуке који прихвата распоређивање на послове андрагошког асистента. Школа која нема наставника или стручног сарадника, пријављује за похађање уводног и обавезног модула програма обуке лице које има најмање средње образовање и три године искуства код одговарајућег правног или физичког лица, односно у организацијама цивилног друштва, на пословима и активностима за које директор процени да су у вези са образовањем одраслих.

Школа која нема наставника или стручног сарадника који је савладао програм обуке и кога може да распореди на послове андрагошког асистента, може да прими у радни однос андаргошког асистента путем конкурса на одређено време, за школску годину. За андаргошког асистента може да буде примљено у радни однос лице које, осим услова утврђених Законом, има потврду о савладаном уводном и обавезном модулу програма обуке и које познаје језик националне мањине у случају да су већина полазника њени припадници.

ПРОГРАМ УВОДНОГ МОДУЛА

1) циљеви и очекивани исходи ФООО;
2) особености учења одраслих;
3) разлике учења деце и одраслих;
4) мотиви и баријере у учењу одраслих;
5) принципи и стилови учења одраслих;
6) методе, технике и стратегије учења одраслих;
7) процена постигнућа, оцењивање и портфолио;
8) школски тим и тимски рад у остваривању ФООО;
9) организација образовног процеса и индивидуализација наставе;
10) помоћ наставнику у развоју додатног материјала за наставу и учење.

ПРОГРАМ ОБАВЕЗНОГ МОДУЛА

1) остваривање сарадње школе и социјалних партнера у ФООО;
2) информисање, саветовање и вођење полазника у избору и оставривању обуке;
3) механизми мотивације и друштвене подршке одраслим за укључивање у процес образовања;
4) карактеристике образовне потребе и интереси посебних циљних група;
5) место и улога андаргошког асистента у школском тиму;
6) школска документација у остваривању ФООО;
7) улога андрагошког асистента у праћењу ФООО.
Comments